Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de site van Candid. Door de site te gebruiken, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden (hierna omschreven). Lees deze zorgvuldig door. Indien u vragen heeft, kunt u hiercontact met ons opnemen.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 16 januari 2020.

AANVAARDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Candid Group B.V. (“CANDID” "wij" of “ons” of “onze”) is eigenaar en exploitant van de website www.candidplatform.com, de mobiele en touchscreen versies en overige websites die we thans of in de toekomst bezitten en waarnaar in deze gebruiksvoorwaarden wordt verwezen (gezamenlijk te noemen de “Site”). Door (a) gebruikmaking van de Site en de CANDID-diensten via de Site, (b) het aanmaken van een account, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden (hierna omschreven), (c) het aanmaken van een account, gaat u akkoord met onze Richtlijnen voor Handelsmerken & -merken die hierin door middel van verwijzing zijn opgenomen en te vinden zijn op https://www.candidplatform.com/trademark-guidelines.html (“Richtlijnen voor Handelsmerken & -merken”) en aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op bepaalde programma's waarin u mogelijk deelneemt. Ook gaat u akkoord met ons Privacybeleid, dat hierin door middel van verwijzing is opgenomen en te vinden is op https://www.candidplatform.com/privacy-policy.html ("Privacybeleid"), en bevestigt u dat u de Gebruiksvoorwaarden (hierna omschreven) regelmatig zult bekijken om kennis te nemen van eventuele updates. Het Privacybeleid, samen met deze gebruiksvoorwaarden, en overige voorwaarden hierin of door middel van verwijzing hierin opgenomen, worden tezamen de “Gebruiksvoorwaarden” genoemd. De term “gebruikmaking” omvat mede een persoon of entiteit die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Site met crawlers, robotten, datamining of extractie-tools of een andere functionaliteit. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DIENT U HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE ONMIDDELLIJK TE STAKEN EN GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN EEN DIENST VAN CANDID DIE VIA DE WEBSITE WORDT AANGEBODEN.

Eigendom van de Site

De Site, de inhoud van de Site, en de infrastructuur die wordt gebruikt voor de Site zijn ons eigendom. Door gebruikmaking van de Site en het aanvaarden van deze Gebruiksvoorwaarden: (a) verstrekt CANDID u een beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare, herroepbare licentie voor het gebruik van de Site op basis van deze Gebruiksvoorwaarden en andere aanvullende voorwaarden en beleidsvormen die door CANDID zijn opgesteld; en (b) gaat u ermee akkoord geen inhoud, software, producten of diensten die u van of via de Site heeft verkregen te reproduceren, distribueren, daarvan  afgeleide werken te creëren, openlijk tentoon te stellen, in het openbaar uit te voeren, in licentie te geven, te verkopen of door te verkopen, zonder de uitdrukkelijke toestemming van CANDID.

Uw Privacy

Wij hechten belang aan de privacy van uw Persoonsgegevens (omschreven in het Privacybeleid). We raden u aan om ons Privacybeleid nauwkeurig door te nemen voor belangrijke informatie over hoe wij uw persoonsgegevens en uw keuzes kunnen verzamelen, gebruiken en delen. Ons Privacybeleid is opgenomen in en onderhevig aan de Gebruiksvoorwaarden, die u hierkunt inzien.

Auteursrecht en Handelsmerken

De Site bevat auteursrechtelijk materiaal, handelsmerken en andere gepatenteerde informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, software, foto's, video, afbeeldingen, muziek en geluid, en de volledige inhoud van de Site is beschermd door auteursrecht, handelsmerk en ander intellectueleeigendomsrecht in Nederland en de Europese Unie. CANDID is eigenaar van een auteursrecht in de keuze, de coördinatie, de opmaak en de verbetering van dergelijke inhoud en de oorspronkelijke inhoud daarvan. U mag de inhoud niet gedeeltelijk of volledig wijzigen, verspreiden, publiceren, overbrengen, openlijk tentoonstellen, in het openbaar uitvoeren, deelnemen in de overdracht of verkoop ervan, daarvan afgeleide werken creëren of op één of andere wijze exploiteren. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld onder het auteursrecht, is het niet toegestaan om de inhoud te downloaden, kopiëren, herverdelen, door te zenden, publiceren of commercieel te exploiteren zonder de uitdrukkelijke toestemming van CANDID of de eigenaar van het auteursrecht. Indien het downloaden, kopiëren, herverdelen, doorzenden of publiceren van auteursrechtelijk materiaal wel is toegestaan, maakt u een onafhankelijke aanduiding en/of mag er geen wijziging of verwijdering plaatsvinden op de auteursaanduiding, legenda met handelsmerken of aanduiding van het auteursrecht. U erkent dat u geen eigendomsrechten verkrijgt met het downloaden van auteursrechtelijke materiaal. Een schending van deze beperkingen kan een inbreuk op een auteursrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht als gevolg hebben en leiden tot civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties.

CANDID is in vele landen eigenaar van geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken, en “CANDID”, de logo's van CANDID en variaties daarop die op de Site zijn te vinden, zijn handelsmerken die eigendom zijn van Candid Group B.V. of aan haar verbonden entiteiten en al het gebruik van deze merken komt ten goede van Candid. “CANDID” is een handelsmerk dat in de volgende landen is geregistreerd: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. De volgende lijst met handelsmerken van Candid is niet uitputtend: Platform, Platform to Perform, Autonomy at Scale, Be open. It's contagious., Logo van Candid, Logo-elementen Candid Andere merken op de site die geen eigendom zijn van CANDID zijn mogelijk onder licentie van de merkeigenaar daarvan, in welk geval die licentie uitsluitend ten goede komt aan en voor gebruik is van CANDID, tenzij anders vermeld, of eigendom is van hun respectievelijke eigenaren. U mag de naam, logo's, handelsmerken of merken van Candid of handelsmerken of merken van andere(n) op de Site niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van Candid gebruiken.

Rechtskeuze

Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden en/of uw gebruik van de Site of van de diensten van Candid worden beheerst door Nederlands recht, ongeacht de rechtskeuzeregels en regels ten aanzien van conflictenrecht.